INTEGRITETSPOLICY

Literate AS, Jonas Lies gate 16, 9009, Norge
Org nr. 916 915 098

Version
Datum 14.02.2024
Utarbetad av Literate AS
Giltig från 14.02.2024

Din integritet är viktig för Literate AS. Vi vill att du förstår hur vi hanterar data om dig. I denna integritetspolicy förklarar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter för och ger information om dina rättigheter.

1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, såsom namn, postadress, e-postadress, IP-adress och mobilnummer.

2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN?

Literate AS, Jonas lies gt. 16, 9009 Tromsø är, genom VD, ansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem.

Som personuppgiftsansvariga är vi, Literate AS, skyldiga att behandla dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning inklusive personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”).

3. VEM BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Denna integritetspolicy avser vår behandling av personuppgifter om följande personer:

 • deltagare i kurser och seminarier

Den som själv har anmält sig till en kurs eller ett seminarium online eller som dagskurs och samtycker till att ta emot e-post från Literate.

 • prenumerant på nyhetsbrev

Den som har angett sin e-postadress för att få tillgång till gratis resurser och samtycker till att ta emot e-post från Literate.

 • kund

Fakturaadress för en prenumeration. Vanligtvis en skola, kommun, region eller företag.

 • testkandidat

Personen som loggar in och genomför testet (det vill säga en person som utreds med tanke på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi).

 • testadministratör

Den som skapar och distribuerar engångskoder för användning vid inloggning av testet för testkandidaten. Detta är en person som är certifierad för att använda Literates dyslexitest

(till exempel lärare, rådgivare, logoped, psykolog, speciallärare, osv.).

 • följare

Användare som är medlemmar i grupper eller sidor på sociala medier skapade av Literate.

 • besökare på webbplatsen

Användare som besöker webbplatsen.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan delas in i följande kategorier:

Deltagare i kurser och seminarier:

Dagskurser:

 • Namn
 • Arbetsplats
 • Befattning
 • Utbildningsbakgrund
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Faktureringsinformation/adress

 

Nätkurser:

 • Namn
 • Arbetsplats
 • E-post
 • Faktureringsinformation/adress.

 

Seminarier:

 • Namn
 • E-post.

 

Gratis kurser:

 • E-post.


Prenumeranter på nyhetsbrev:

 • E-postadress


Kunder:

 • Uppgifter om ditt kundförhållande, såsom tjänste- och orderinformation, betalningsinformation, kontaktpersoner och förfrågningar till kundtjänst

 

Testkandidat:

Alle tester:

 • Resultater från testet lagras.
 • Handlingslogg från testet (endast tillgänglig för superanvändare).


Dysmate C Screening:

 • Namn
 • E-post
 • Ålder
 • Kön
 • Klassnivå.
 • Valfritt: Skolnamn, Klass, Kommun och Skolans Adress/telefon.


Dysmate C Uppföljning:

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Kommun
 • Skola
 • Klassnivå
 • En/Flersprå


Dysmate Y Screening:

 • Namn
 • E-post
 • Ålder
 • Telefon
 • Klassnivå.
 • Valfritt: Skolnamn, Klass, Kommun och Skolans Adress/telefon.


Dysmate Y Uppföljning:

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Kommun
 • Skola
 • Klassnivå
 • En/Flersprå


Dysmate A Screening:

 • Namn
 • Ålder
 • Telefon
 • Valfritt: Skolnamn, Klass, Kommun och Skolans Adress/telefon.


Dysmate A Uppföljning:

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Kommun
 • Skola
 • Utbildningsinriktning
 • En/Flersprå

 

Anamnes (Frivilligt tillägg för Dysmate Y och Dysmate A):

 • Högre avslutad utbildning Om man studerar på gymnasienivå, vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning eller högre utbildning. Självvärdering i förhållande till språk, läsning och skrivning, matematik samt koncentration.


Testadministratör

 • Namn
 • E-post
 • Arbetsplats
 • Valfritt: Skolnamn, Klass, Kommun och Skolans Adress/telefon.
 • Vi loggar testadministratörens aktivitet i vårt system.


Kontaktformulär/Supportförfrågningar

 • Namn, e-postadress och meddelande

 

Besökare på webbplatsen / Följare:

 • Information när du besöker våra sidor (inklusive datum och tid, vilken typ av dator/mobiltelefon, operativsystem och webbläsare du använder, IP-adresser, skärmstorlek etc.) samlas in genom tredjepartslösningar.

5. HUR TAR VI EMOT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan ta emot dina personuppgifter på olika sätt:

 • Vi tar emot personuppgifter direkt från dig när du beställer våra tjänster eller på annat sätt kontaktar oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna leverera den tjänst du har beställt eller för att kunna följa upp dina förfrågningar.
 • Vi tar emot personuppgifter indirekt från dig när du använder våra tjänster, till exempel våra webbplatser. Denna information är viktig för att kunna förbättra och vidareutveckla de tjänster vi erbjuder dig.

Självklart är det frivilligt att dela dina personuppgifter med oss. Viss information kan dock vara nödvändig för att kunna genomföra ett eventuell avtal som du har ingått med oss, inklusive information som används i samband med fakturering.

6. VARFÖR HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER?

Som personuppgiftsansvariga är vi, Literate AS, skyldiga att behandla dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är beskriven under någon av följande punkter:

 • Du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål (GDPR artikel 6 (1) a).
 • Samtycke används i kontaktformuläret på webbplatsen för Försäljning och Service
 • Samtycke används vid anmälan till kurser, seminarier och nyhetsbrev.
 • Samtycke används i testverktyget. Testledaren måste bekräfta samtycke för barn utan samtyckeskompetens, medan testkandidater med samtyckeskompetens måste ge sitt samtycke.
 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en överenskommelse med dig (GDPR artikel 6 (1) b).
 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet som åligger oss, inklusive att behålla information enligt bokföringslagstiftningen (GDPR artikel 6 (1) c).
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör en berättigad intresse som följs av oss, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte går före och kräver skydd för dina personuppgifter (GDPR artikel 6 (1) f).


Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan läsa mer om vilka ändamål vi behandlar personuppgifter för och vilka rättsliga grunder som ger oss rätt att behandla dina uppgifter för olika ändamål nedan.

7. FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på din koppling till oss och hur vi kommer i kontakt med dig. Nedan kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar, vad vi använder dem till (ändamålet) och varför vi har rätt att göra det (behandlingsgrund). Literate AS använder personuppgifter för följande ändamål:

 • Leverans av våra produkter och tjänster:


Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och leverera våra produkter och tjänster till dig. Till exempel behandlas dina uppgifter i samband med leverans av Dysmate dyslexitester. Vi använder också data för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt, bland annat genom loggning av aktivitet (se 15) och inloggningslösningar (se 9). I detta sammanhang behandlar vi personuppgifter om Testadministratörer och Testkandidater (se punkt 4). Det rättsliga grunden för behandlingen är GDPR artikel 6 nr. 1 bokstav a-f, eventuellt i GDPR artikel 9 nr. 2 bokstav a-j.

 • Försäljning och marknadsföring:


Vi använder både anonymiserad data och personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dessa aktiviteter inkluderar marknadsföring av produkter och tjänster, inklusive skapande av målgrupper, anpassning av marknadsföringen efter dina behov och att skicka ut nyhetsbrev och annan information du har begärt. I detta sammanhang behandlar vi personuppgifter om Följare, Besökare på webbplatsen, Deltagare i kurser och seminarier, Prenumeranter på nyhetsbrev (se punkt 4) som behandlas för detta ändamål. Det rättsliga grunden för behandlingen är GDPR artikel 6 nr. 1 bokstav a-f.

 • Informationssäkerhet och missbruk av tjänster:


Vi kan behandla person- och trafikuppgifter för att säkerställa god säkerhet i alla våra tjänster. Vi kan också behandla personuppgifter för att upptäcka eller förhindra olika typer av bedrägeri och missbruk. I detta sammanhang behandlar vi personuppgifter om Besökare på webbplatsen, Testadministratörer och Testkandidater (se punkt 4). Den rättsliga grunden för behandlingen är GDPR artikel 6 nr. 1 bokstav f.

 • Uppfyllande av lagstadgade krav:


Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, till exempel i samband med redovisning och för att lämna information till behörig myndighet när detta krävs enligt gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för behandlingen är GDPR artikel 6 nr 1 bokstav c.

Vi kan behandla dina personuppgifter för varje annat syfte som du specifikt har samtyckt till.

8. HUR SÄKRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har etablerat rutiner og åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att all behandling av uppgifterna i övrigt sker i enlighet med gällande lagstiftning. Åtgärderna inkluderar bland annat:

 • Alla anställda omfattas av sekretessfö
 • Varje år genomförs en översyn av informationssäkerheten genom sjä
 • Riskbedömningar görs i samarbete med etablering av databehandlingsavtal för kunder.
 • Literate har ett kvalitetssystem för att säkerställa god informationssäkerhet. Systemet inkluderar:
  • Rutinbeskrivningar och instruktioner för ledning, styrelse och högre tjänstemän.
  • Säkerhetsmål och strategi.
  • Arbetsmiljöorganisation och IT-beredskapsplan.
  • Organisatoriska procedurer.
  • Tekniska och fysiska åtgärder.
  • Arbetsmiljö och hä
  • Kontrollrutiner och dokumentation.

9. VEM DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kan dela personuppgifter med vår driftsleverantör eller andra företag som utför uppdrag för vår räkning. Ett företag som behandlar dina personuppgifter på våra vägnar kallas en databehandlare. Om vi engagerar en databehandlare ingår vi ett databehandlingsavtal som reglerar hur databehandlaren får behandla de uppgifter de har tillgång till och deras skyldigheter i samband med det, inklusive vilka ändamål personuppgifterna får användas för.

Vi kan också dela personuppgifter med offentliga myndigheter om det finns en lagstadgad skyldighet att lämna ut information.

10. ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER?

Vi överför inte dina personuppgifter till länder eller organisationer utanför EU/EES-området som inte ger tillräckligt skydd för personuppgifter (s.k. tredjeländer). Om vi eller någon av våra databehandlare ändå överför personuppgifter till länder utanför EU/EES-området, kommer vi innan överföringen säkerställa att den sker i enlighet med de krav som ställs i GDPR kapitel V. I så fall kommer överföringen att ske på grundval av att vi ingår ett avtal baserat på EU:s standardvillkor (“Standard contractual clauses”) med mottagaren av personuppgifterna.

11. HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för uppfyllandet av de ovan nämnda syftena med behandlingen av uppgifterna. Detta gäller dock inte om lagring är lagstadgad under en längre period än syftet motiverar.
Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar med grund i ditt samtycke raderas när samtycket dras tillbaka eller när syftet med behandlingen är uppnått. Om behandlingsgrunden är vårt berättigade intresse kommer uppgifterna att raderas när ett sådant berättigat intresse inte längre föreligger. Uppgifter som lagras enligt lagstadgade förpliktelser raderas när skyldigheten upphör.
Vi kommer inte att lagra uppgifter om dig längre än nödvändigt. Det innebär att vi sparar nödvändig information, som du har lämnat till oss, så länge du är kund hos oss. För att kunna ge dig god service sparar vi också information om eventuellt arbete som har utförts för dig i upp till tre år efter att du har avslutat som kund hos oss.

Alla personuppgifter och testresultat från testkandidater lagras i 3 år.

Alla tester raderas automatiskt och permanent efter 3 år då det inte längre är ändamålsenligt att lagra dessa uppgifter längre än 3 år. Testadministratörer kan också radera använda och avslutade tester som är 3 månader gamla. De raderas automatiskt och permanent en månad efter att testadministratören har markerat dem för radering.

Webbplatsstatistik för besökare lagras i 2 år.

Alla personuppgifter om testadministratörer, deltagare i kurser och seminarier, prenumeranter på nyhetsbrev, följare och kunder lagras så länge man är kund eller har ett aktivt abonnemang. Personuppgifter raderas efter 3 år som inaktiva.

12. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Dataskyddsregler ger dig flera rättigheter, inklusive rätten till insyn, rättelse och radering av de personuppgifter vi har lagrat om dig.

Vi strävar efter att de personuppgifter vi har lagrat om dig ska vara korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker att de uppgifter vi har lagrat om dig är felaktiga, uppmanar vi dig att kontakta oss. Detta gäller även om du vill att de lagrade uppgifterna ska raderas. När det gäller kravet på radering finns det undantag för uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera en tjänst som du fortfarande vill ha tillgång till, eller om det är lagstadgat att behålla uppgifterna under en specifik period.

Du har också rätt till dataportabilitet. Det innebär att du bland annat har möjlighet att ta med dig dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling av personuppgifter och rätt att invända mot personlig profilering och automatiserat beslutsfattande. Det innebär att du kan kräva att dina personuppgifter inte analyseras för att avslöja ditt beteende, dina preferenser, förmågor eller behov. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss eller om du tidigare har lämnat ditt uttryckliga samtycke till behandlingen.

Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har registrerat om dig, såvida inte sekretess hindrar detta. För att säkerställa att personuppgifter lämnas ut till rätt person kan vi kräva att insyn sker skriftligt och att identitet verifieras på annat sätt.

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig.

Om du anser att vi inte följer det vi informerar dig om i denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning kan du skicka ett klagomål till oss. Du kan också klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

13. HUR ANVÄNDER VI COOKIES (INFORMATIONSFILER)?

Vi använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser. Du samtycker till användningen av cookies via din webbläsare, men du kan välja att avstå från att använda cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Observera att Literate inte använder cookies för admin.dysmate.se, youth.dysmate.se, followup.dysmate.se och andra domäner som används för att administrera eller genomföra testerna. Webbplatsstatistik gäller inte för testadministratörer och testkandidater för normal genomförande av Dysmate dyslexitester.

Google Analytics

Literate använder Google Analytics för att samla in information om besökarna på vår webbplats. Data används bland annat för att se hur många som besöker webbplatsen, hur länge besöket varar, vilka undersidor de besöker och vilka webbläsare som används. Du kan läsa mer om hur Google samlar in och skyddar data här: https://policies.google.com/privacy

Cookien från Google Analytics är inställd på att automatiskt raderas efter 24 månader om du inte återvänder till webbplatsen. Det är möjligt att avstå från all registrering i Google Analytics genom att installera ett tillägg i webbläsaren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

14. HUR MEDDELAR VI ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Våra tjänster utvecklas kontinuerligt, och vi kan därför behöva uppdatera vår integritetspolicy. Om integritetspolicyn uppdateras kommer den uppdaterade integritetspolicyn att göras tillgänglig på vår webbplats www.dysmate.se

15. HUR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS?

Om du har frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter eller önskar utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på www.dysmate.se

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no

Nyhetsbrev

Anmäl ditt intresse för att få artiklar skrivna av Trude Nergård Nilssen och spännande nyheter

Genom att anmäla ditt intresse godkänner du att ta emot marknadsmejl från Dysmate.se